KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 Luật số 53/2019/QH14 08/07/2020 Luật số 53/2019/QH14 của Quốc hội : Luật Lực lượng dự bị động viên
Luật Lực lượng dự bị động viên
2 2200/SYT-NVY 26/05/2020 Tăng cường, phổ biến quán triệt thực hiện chỉ thị 36-CT/TU
3 240/KH-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2019 14/11/2019 240/KH-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2019
Kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019
4 7482/QĐ-BYT 13/11/2019 QUYẾT ĐỊNH 7482/QĐ-BYT ngày 18 tháng 12 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN PHẪU THUẬT
5 43/2018/TT-BYT 13/11/2019 THÔNG TƯ 43/2018/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2018
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN PHÒNG NGỪA SỰ CỐ Y KHOA TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
6 42/2013/QH13 20/04/2016 Luật tiếp công dân
7 44/2013/QH13 20/04/2016 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
8 04/2015/NĐ-CP 07/05/2018 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP
Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
9 01/2016TT-BNV 07/05/2018 Thông tư số 01/2016TT-BNV
Thông tư số 01/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập